U periodu od 20. jula do 5. avgusta, od 7 do 24 sata, na vojnom poligonu Pasuljanske livade, Vojska Srbije obavljaće gađanja, u zonama: Ravna reka – Mastakan – Izgoreli vrh – Ostreč – tt 994 – tt 998 – Dugaška kosa – Srednja Kosa (tt 1042)- Kapalčina – Zeleni Vrh – Koprivino brdo Oštri kamen tt 1213 – tt 872 – tt 1058 – Gajina mlaka – tt 936 – Gole vrtače – Govedarište – Jasički krš – Debela glava – Stenka tt 620 – Pelinova glava – Faca Raška. Za saobraćaj će biti zatvoren put Sisevac – Velika Papratna, Pasuljanske livade – Troglan bare – Mala Brezovica – Velika Brezovica, Resavica – Nekudovo – Valkaluci i Senjski Rudnik – Drenova glava – Troglan bare.

U navedenom periodu neophodna je evakuacija stanovništva i stoke iz opasnog područja i biće na snazi zabrana kretanja. Za lica i stoku koja se u navedenom vremenu nađu u opasnom području neće se davati odšteta. Granice opasnog područja su obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima su stražari čije se komande moraju bezuslovno poštovati. Završetak gađanja označiće se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara. Zabranjeno je svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, zbog opasnosti po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu Komandu Vojske Srbije. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog aktivnosti jedinice dostaviće svoju prijavu Komandi korisnika poligona, najkasnije do 15 sati, 5. avgusta 2022. godine. Prijave primljene posle tog roka neće se uzeti u obzir. U prijavi treba navesti ime i prezime oštećenog, odnosno naziv pravnog lica, datum i vreme kada je šteta pričinjena, mesto i prirodu štete, kao i sumu koja se traži kao nadoknada. Komanda korisnika poligona saopštiće datum, vreme i mesto sastanka Komisije za procenu pričinjene štete.

Foto: ilustracija www.vs.rs

PN INFO