Na 179. sednici Opštinskog veća razmatrano je 10 tačaka dnevnog reda. Prva tačka, Zahtev Uprave za investicije i održivi razvoj za izdavanje saglasnosti za raskid ugovora, usvojena je a Veće je donelo Zaključak o davanju saglasnosti Upravi za investicije i održivi razvoj da sporazumno raskine Ugovor “Projekat izrade tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata Opšte bolnice i Doma zdravlja zaključenog između Uprave za investicije i održivi razvoj i U.P.P. “Endzi” doo.

Druga tačka, Predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja pokretnih stvari koje su u svojini opštine Paraćin, usvojena je i Veće je dalo pozitivno mišljenje Predsedniku Opštine da donese Odluku o pokretanju postupka otuđenja pokretnih stvari koje su u svojini opštine Paraćin.

Rasprava je objedinjena od treće do šeste tačke jer se one odnose na sredstva namenjena budzetskim korisnicima koja su opredeljena Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budzetu opštine Paraćin za 2022. godinu – Drugi rebalans, a Veće je donelo Rešenje o rasporedu sredstava u okviru odobrenih aproprijacija.

Poslednje četiri tačke dnevnog reda, Prva izmena Plana i programa rada sa finansijskim planom USRC “Borac” Paraćin za 2022. godinu, Prva izmena Plana i programa rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda Pozorišta Paraćin za 2022. godinu, Prva izmena Plana i programa rada sa finansijskim planom Biblioteke “Vićentije Rakić” Paraćin za 2022, kao i Druga izmena Programa rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda Kulturnog centra za 2022. godinu, utvrđene su i upućene Skupštini opštine na davanje saglasnosti.

Izvor: paracin.rs

PN INFO