Svedoci smo velikog nevremena koje je zahvatilo Novi Sad i ostale gradove u Srbiji, te za sobom ostavilo posledice u velikoj meri i ogromnu štetu kako gradu, tako i građanima.

Tema koja je aktuelna ovih dana, iz kog razloga pišem o tome šta je sve potrebno da znate, u slučaju naknade štete.

Pre svega, isplatu štete mogu da potražuju svi građani koji imaju ugovoreno kasko osiguranje kod svoje osiguravajuće kompanije. Podnosi se odštetni zahtev i društvo za osiguranje je dužno da u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva utvrdi osnov i visinu tog zahteva, da dostavi podnosiocu zahteva obrazloženu ponudu za naknadu štete i da isplati naknadu štete.

Ukoliko nemate kasko osiguranje, a drvo koje je palo na vaš automobil se nalazi na javnoj površini tada će odgovornost za štetu pripasti „Javnom komunalnom preduzeću Gradsko zelenilo“. Stoga je potrebno da se obratite JKP Gradskom zelenilu, ako ste štetu pretrpeli u Novom Sadu, zatim JKP sastavlja zapisnik o šteti, koji se zajedno sa zahtevom za odštetu predaje Komisiji za procenu štete, a to možete učiniti kao oštećeni lično ili preko punomoćnika iz reda advokata.

Međutim, ukoliko je oštećenje na vozilu nastalo od stabla koje se ne nalazi na javnoj površini, tada će procedura biti malo komplikovanija.

Tada je bitno da se obratite pripadnicima MUPa, koji će sačiniti zapisnik ili službenu belešku o nezgodi koja se dogodila. Na osnovu tog zapisnika možete potraživati naknadu štete od vlasnika poseda, najčešće preko suda, što može prolongirati naplatu naknade štete, ali sa druge strane treba imati u vidu činjenicu da osiguravajuća društva u najvećem broju slučajeva isplaćuju manju naknadu štete u odnosu na naknade štete koje dosuđuju sudovi.

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora.

Autor: Jelena Tomašev, advokat
Foto: Wikimedia Commons

PN INFO