Nakon obrazloženja, kao dopuna za sednicu Skupštine opštine, sa 102. sednice Opštinskog veća upućen je Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na teritoriji opštine Paraćin. Takođe, kao dopunu, veće je Skupštini uputilo i treću izmenu Programa poslovanja sa finansijskim planom Javnog komunalnog preduzeća, sa odlukom Nadzornog odbora. Veće je na 102. sednici utvrdilo i Program korišćenja budzetske pomoći – subvencija Javnom komunalnom preduzeću, koji je usvojen na sednici Nadzornog odbora tog javnog preduzeća i donelo predlog Rešenja o prenosu sredstava budzeta, koje nije moguće iskoristiti, u tekuću budzetsku rezervu i raspoređivanju tih sredstava Upravi za investicije i održivi razvoj, po posebnom programu subvencija za JKP “Paraćin”. Opštinsko veće je nakon obrazloženja na ovoj sednici donelo i Rešenje o odbijanju, zbog neblagovremenog podnošenja, žalbe Marije Nikolov iz Sikirice, na Rešenje Uprave za lokalni ekonsmski razvoj, javne službe i društvene delatnosti.

paracin.rs

PN INFO