Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama koji je razmatran na 108. sednici Opštinskog veća, upućen je, nakon obrazloženja, kao dopuna za sednicu Skupštine opštine, na dalje odlučivanje. Milutin Simić, koji je obrazložio Nacrt ove Odluke rekao je da je tim povodom održana javna rasprava, kojoj su prisustvovali predstavnici udruženja preduzetnika, odnosno mali privrednici, te da je na javnoj raspravi bilo reči o promenama tehničke prirode, odnosno usklađivanju lokalnih komunalnih taksi na osnovu prosečnih plata ostvarenih na teritoriji opštine za prvih osam meseci ove godine, kao i godišnjeg indeksa potrošačkih cena za period od 1. oktobra 2020. do 30. septembra 2021. godine, koje objavljuje republički Zavod za statistiku.

Povodom Odluke Nadzornog odbora JP “Vodovod” o stavljanju van snage Odluke o kreditnom zaduženju od 30. 11. 2020. godine, Miljan Simić, iz tog preduzeća, objasnio je da je reč o promeni načina finansiranja nabavke osnovnih sredstava, a povodom prvog rebalansa Programa poslovanja “Vodovoda”, za 2021. godinu, sa Odlukom Nadzornog odbora, pojasnio da tim rebalansom nije došlo do promene na strani prihoda i rashoda, kako u strukturi, tako ni u ukupnom iznosu, već da su oni ostali na planiranom nivou, a da su za potrebe nesmetanog poslovanja izvršene korekcije na nekim pozicijama na strani rashoda, kako bi se omogućila nesmetana realizacija započetih projekata i kako ne bi bile probijene pojedine pozicije na strani rashoda. Obe ove odluke su upućene Skupštini, kao dopuna za sedeću sednicu.

Veće je na 108. sednici razmatralo i Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća o kreditnom zaduženju, a istu je obrazložio vd direktora ovog javnog preduzeća, Marko Jelenić. On je rekao da je ta mera neophodna zbog tekuće likvidnosti preduzeća. Kao razlog za to naveo je da je, zbog izmene zakonskih propisa od 1. januara 2020. i zbog zaključenja aneksa tri posebnog kolektivnog ugovora za komunalne delatnosti između granskih sindikata i Vlade Srbije, kao i zbog povećanja minimalne cene rada, opterećenje preduzeća na ime isplate ličnih dohodaka i naknada zaposlenima u 2020. bilo veće za oko 25 miliona dinara, u odnosu na 2019. godinu, dok je u 2021. obaveza preduzeća na ime isplate zarada veća za oko 31 milion dinara u odnosu na 2019. godinu. Komunalno je u proceduri dobijanja saglasnosti od osnivača za uzimanje dugoročnog kredita radi tekuće likvidnosti, u iznosu od 6 miliona dinara sa grejs periodom od 6 meseci, periodom vraćanja od 24 meseca i kamatom od 4,37 odsto, rekao je Jelenić. Veće je i ovu Odluku uputilo Skupštini na razmatranje i odlučivanje.

Predlog Programa za rad Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na području opštine Paraćin za 2022. godinu obrazložio je Dušan Ilić, predsednik tog Saveta, nakon čega je Predlog upućen Agenciji za bezbednost saobraćaja na davanje mišljenja i saglasnosti.

Na 108. sednici, nakon obrazloženja, doneti su i zaključci o usvajanju izveštaja Komisije za sport, o revidiranim predlozima godišnjih programa za 2021. i usklađenim revidiranim predlozima godišnjeg programa za 2021. godinu, za više sportskih klubova i udruženja.

paracin.rs

PN INFO