Opštinsko veće je, na 73. sednici, danas usvojilo Nacrt Odluke o prvoj izmeni programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Paraćin, kojom se za realizaciju programa “Investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava”, za koju je budzetom već opredeljeno 8 miliona dinara, opredeljuju dodatna sredstva. Poljoprivrednici su po raspisanom opštinskom konkursu za dodelu sredstava za investicije u fizičku imovinu iskazali veliko interesovanje, tako da se za ovu meru izdvaja još milion i 100 hiljada dinara. Veće je usvojilo i Nacrt Odluke o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu za potrebe uređenja javne namene puteme razmene, kao i predlog Ugovora o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu putem razmene, koji proizilazi iz ove Odluke, a odnosi se na pribavljanje zemljišta za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Kako je opština Paraćin svrstana u grupu prioritetnih opština u kojima će Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovesti projekat izgradnje kanalizacionih mreža i postrojenja za preradu otpadnih voda, po osnovu Komercijalnog ugovora sa kineskim partnerima, od strane resornog ministarstva se od opštine traži da, po hitnom postupku, obezbedi parcele na kojima je planom predviđena izgradnja ovih postrojenja, između ostalog, izgradnja kanalizacione mreže sa postrojenjem, predviđena je i u turističkom naselju Sisevac, na šta se ova odluka odnosi.
Na 73. sednici usvojena je i Odluka Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Vodovod”, o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog eksternog revizora, kao i Odluka Nadzornog odbora ovog preduzeća o raspodeli dobiti, po završnom računu za 2020. godinu.
Veće je usvojilo i Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog eksternog revizora, kao i Odluku ovog preduzeća o pokriću gubitka po završnom računu za prošlu godinu, zatim i prvu izmenu Programa poslovanja sa finansijskim planom JKP-a, za 2021. godinu, odnosno trogodišnji program poslovanja za period od 2021. do 2023. godine, sa Odlukom Nadzornog odbora. Odlukom Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća, koja je, takođe, danas usvojena predviđeno je da se nedeljom, stalni zakupci, oslobode plaćanja dnevne zakupnine na Zelenoj pijaci. Veće je usvojilo i Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća o usvajanju Cenovnika dezinfekcije javnih površina i Cenovnika neškodljivog uklanjanja leševa uginulih životinja. Ove dve vrste delatnosti do sada nisu bile definisane cenovnikom JKP-a, a u poslednjih godinu dana ovo preduzeće je imalo veliko angažovanje na realizaciji ovih poslova – usled epidemije virusa KOVID-19, ljudstvo i mehanizacija bili su anagažovani na dezinfekciji javnih površina, a usled pojave afričke svinjske kuge u jednom delu opštine Paraćin i na uklanjanju životinjskih leševa.Na 73. sednici usvojena je i odluka Nadzornog odbora JKP-a, o usvajanju dopune Cenovnika pogrebnih usluga Radne jedinice “Groblje”, usled uvođenja nekih novih usluga.
Veće je usvojilo o Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu Dikrecije za izgradnju, sa Odlukom Nadzornog odbora, kao i Odluku Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća o načinu pokrića gubitka.
Poslednje dve tačke dnevnog reda 73. sednice Opštinskog veća odnosile su se na Poslovni centar, pa je tako usvojen Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu ovog javnog preduzeća, sa Odlukom Nadzornog odbora, kao i Odluka Nadzornog odbora Poslovnog centra o načinu pokrića gubitka, u iznosu od milion dinara, gde je 800 hiljada dinara amortizacija opreme koja je bila u vlasništvu Radio Paraćina, a pripala je Poslovnom centru nakon gašenja radija.
Svih 16 tačaka sa današnje sednice Opštinskog veća su, kao dopuna dnevnog reda, upućene Skupštini opštine, za razmatranje i odlučivanje na 23. sednici, koja je zakazana za 14. jul.

Izvor: paracin.rs

PN INFO