Nakon obrazloženja na 81. sednici, Opštinsko veće je donelo Zaključak o stavljanju van snage Zaključka koji je donet na sednici održanoj 20. avgusta, a zbog tehničke greške odnosno nepotpune vidljivosti, prilikom štampanja materijala, dela Predloga Odluke o prvom rebalansu budzeta, na šta je ukazano na sednici Odbora za društveno-ekonomski razvoj, privredu i finansije Skupštine opštine. Sam izveštaj nije menjan. Veće je potom utvrdilo i Skupštini na razmatranje i odlučivanje uputilo Nacrt Odluke o izmenama i dopunama odluke o budzetu opštine Paraćin za 2021. godinu. Na 81. sednici doneto je i Rešenje o rasporedu sredstava u okviru odobrenih aproprijacija za medicinske usluge, za 2021. godinu. Takođe, kao dopuna za sednicu Skupštine, nakon obrazloženja predstavnika Doma zdravlja, utvrđena je prva izmena i dopuna Plana i programa rada, sa finansijskim planom, Doma zdravlja Paraćin, za 2021. godinu.

PN INFO